Vad är KBT?

Kognitiv Beteendeterapi (KBT) fokuserar på förståelsen kring samspelet mellan tanke, känsla och beteende och tar sin utgångspunkt i inlärningsteorin. KBT är en målorienterad terapi som sätter tydliga behandlingsmål som löpande följs upp under terapin. Stor kraft läggs på att klienten lär sig nya sätt att hantera och förhålla sig till sina problem så att dessa försvinner, minskar eller inte längre utgör ett stort hinder i livet. Genom evidensbaserade tekniker hittar vi och övar på mer hjälpsamma beteenden. Varje vecka får klienten hemuppgifter som följs upp och utvärderas. Det viktiga arbetet sker ”In Real Life”, mellan terapisessionerna.

KBT är evidensbaserad för bland annat sömnproblem, stress, ångest, paniksyndrom, social fobi, specifik fobi, lätt och medelsvår depression och självkritik.

Vanligtvis brukar en behandling vara mellan 8 och 12 sessioner men kan gå fortare (vid t ex fobibehandling).

Länk till Socialstyrelsen:
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-praktik/metodguiden/kbt-kognitiv-beteendeterapi/